Algemene Voorwaarden

1.    Definities
AZK Strafrechtadvocaat, gevestigd te Roosendaal, is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. I. Azarkan de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend;

Honorarium: de financiële vergoeding exclusief BTW (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten – die AZK Strafrechtadvocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

Verschotten: de kosten die het kantoor respectievelijk de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

2.    Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden die in opdracht van cliënten door AZK Strafrechtadvocaat en/of zijn medewerkers worden uitgevoerd. Bij het eenmaal aanvaarden van deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst van opdracht worden de voorwaarden geacht ook op alle latere overeenkomsten en latere werkzaamheden en eerdere overeenkomsten van toepassing te zijn.

 

3.    Opdracht
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat al dan niet stilzwijgend is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan slechts de advocaat die de opdracht krijgt deze aanvaarden.

De cliënt stemt ermee in dat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de advocaat ook derden eventueel buiten het kantoor worden ingeschakeld.

 

4.    Inschakeling derden
De advocaat brengt redelijke kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de opdrachtgever in rekening. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 

5.    Declaratie
De advocaat komt met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief overeen dat een reflectie vormt van de vereiste deskundigheid, het belang en de complexiteit van de zaak.

Overeengekomen uurtarieven luiden altijd exclusief BTW. De advocaat zal separaat kosten van uittreksels, griffierechten, deurwaarderskosten en reiskosten e.a. in rekening brengen. De advocaat is gerechtigd een redelijke voorschot in rekening te brengen op wat hij in de toekomst aan de opdrachtgever in rekening zal brengen. Bij de slotdeclaratie wordt dit voorschot verrekend.

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een aanvullend voorschot te verlangen.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

6.    Betaling
Factureren gebeurt zoveel mogelijk periodiek.

Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke rente voor handelsdebiteuren, in welk geval de wettelijke rente voor handelsdebiteuren verschuldigd zal raken.

Alleen betaling door overmaking op één van de op naam van de advocaat gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

De advocaat is bevoegd onbetaalde declaraties ter incasso uit handen te geven. Indien invorderingsmaatregelen worden getroffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van tien procent van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

 

7.    Derdengelden
Gelden die de advocaat incasseert voor een opdrachtgever worden gestort op de rekening van de opdrachtgever.

 

8.    Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welken hoofde ook op de advocaat, ter zake van verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, hieronder uitdrukkelijk begrepen het recht op te komen wegens een toerekenbare tekortkoming.

De in de eerste alinea omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de advocaat, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, onder wie mede worden verstaan de aan AZK Strafrechtadvocaat verbonden advocaten.

 

9.    Geschillenregeling
Op de dienstverlening van AZK Strafrechtadvocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

AZK Strafrechtadvocaat heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de cliënt over de dienstverlening binnen redelijke termijn en op constructieve wijze af te handelen, desgewenst met inschakeling van de op AZK Strafrechtadvocaat aangewezen klachtenfunctionaris, mr. I. Azarkan. De cliënt dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

AZK Strafrechtadvocaat zal een oplossing voor de gerezen probleem altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht AZK Strafrechtadvocaat de bezwaren van de cliënt naar diens mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat eveneens voor hem open wanneer AZK Strafrechtadvocaat niet binnen vier weken na het indienen van zijn bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

De geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie. De cliënt kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag (het reglement is ook te raadplegen op www.sgc.nl).

AZK Strafrechtadvocaat kan (doch behoeft dat niet) onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De cliënt dient zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris van AZK Strafrechtadvocaat in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan het vorenstaande adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid en kan geen beroep meer worden gedaan op de geschillenregeling.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op het incasso de arbitrageregeling van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de commissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de hoogte van de claim uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk wordt beperkt tot € 10.000,00 en schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,00. Dit betekent dat de cliënt in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,00 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur komt tot stand door aanvaarding de bij deze algemene voorwaarden behorende (brief met) opdrachtbevestiging.

 

10. Archief
Behoudens andersluidende afspraak of overname van het dossier door een ander advocatenkantoor, zal de advocaat na beëindigen van een zaak het op de zaak betrekking hebbende dossier gedurende zeven jaren bewaren, waarna het zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever kan worden vernietigd.

 

11. Rechts- en domiciliekeuze
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Neem contact met ons op

ADVOCAAT

Mr. Ilyas Azarkan